altนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์(๓ บท)ได้แล้วและให้ใช้ ฟ้อนท์ TH SarabunPSK ในการพิมพ์ด้วย โดยให้ คลิกที่นี่ 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:27 น.)