S 20021278

 

มมร.รอ วันนี้...วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส่วนงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำ มคอ.3 รายวิชาที่รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้ารับการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารหอสมุดหลังใหม่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

121518

 

121519

 

121522

 

121521

 

121515

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET