Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการพิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ วันซ้อมใหญ่ และวันรับจริง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 512
กำหนดการสวดพระอภิธรรมสรีรสังขาร พระราชธรรมานุวัตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 663
กิจกรรมวันแม่ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 422
กิจกรรมวันแม่ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 906
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 34
ขอความร่วมมือนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด(ทุกท่าน) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบบริการการศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 180
ขอถวายการต้อนรับ พระธรรมกิตติเมธี ประธานผู้ตรวจการคณะสงฆ์พร้อมคณะ เขียนโดย Rames ฮิต: 261
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะรองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด "พระครูกิตติวราทร" เขียนโดย Rames ฮิต: 348
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 327
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Rames ฮิต: 312
Templates by BIGtheme NET