Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับ รางวัล เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 52
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับนักตะกร้อสาวชาวสุวรรณภูมิ (น้องแอน) คว้าเหรียญทองตะกร้อซีเกมส์ ชนะมาเลย์ 2 เซตรวด นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่2 ในการแข่งซีเกมส์ที่ มาเลเซีย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 49
คำสั่ง มมร ๑๐๗๑/๒๕๕๖ เรื่องการมอบหมายงาน เขียนโดย Rames ฮิต: 389
คำสั่งแต่งตั้ง : มอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 242
คู่มือการเข้ารับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 912
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย เขียนโดย Rames ฮิต: 343
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล : 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 409
งานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 344
งานพระราชพิธี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนาม " พระครูกิตติวราทร " รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 345
งานพิธีคล้ายวันสถาปนาฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 390
Templates by BIGtheme NET