Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัญชีโครงการกองทุนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 757
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 57
ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 585
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 236
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 411
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เเละหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ของสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 279
ประกาศปิดทำการเรียน การสอน เขียนโดย Rames ฮิต: 439
ประกาศมหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษา ๒๕๖๐/คำสั่งรับสมัคร ๒๕๖๐/คำสั่งประชาสัมพันธ์ ๒๕๖๐/ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย Rames ฮิต: 3666
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าภายในมหาวิทยาลัย เขียนโดย Rames ฮิต: 258
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง:สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน และ เรื่อง:สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานบริหารและอาคารหอสมุด วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 318
Templates by BIGtheme NET