ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายณัฐพล แปลงไธสงค์ ได้รับรางวัลเกียรคุณ เยาวชนดีเด่น จังหวัดหนองคาย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 47
บัญชีโครงการกองทุนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 940
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 96
ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 604
ประกาศ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 48
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 106
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 258
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 418
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 424
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เเละหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ของสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 306
Templates by BIGtheme NET