ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานพระราชพิธี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนาม " พระครูกิตติวราทร " รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 379
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ขยายเวลารับสมัคร) และ รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ (โควตา) เขียนโดย Rames ฮิต: 704
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะรองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด "พระครูกิตติวราทร" เขียนโดย Rames ฮิต: 380
แถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 307
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลโครงการ-วป.๓๐๑-๕ และ แบบฟอร์มรายงานผลสรุปโครงการ -๖ เขียนโดย Rames ฮิต: 291
ขอถวายการต้อนรับ พระธรรมกิตติเมธี ประธานผู้ตรวจการคณะสงฆ์พร้อมคณะ เขียนโดย Rames ฮิต: 271
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 351
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ เขียนโดย Rames ฮิต: 596
อธิการบดี มมร. ประชาสัมพันธ์งาน "มาฆบูชา ๒๕๖๐" ในรายการ 'คัดข่าวเด่น' NBT เขียนโดย Rames ฮิต: 410
ประชาสัมพันธ์นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ ผู้ประสานงานคือ ดร.จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ เขียนโดย Rames ฮิต: 358
Templates by BIGtheme NET