ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เเละหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ของสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 306
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙,ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 405
ติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 473
บัญชีโครงการกองทุนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 940
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 424
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 367
งานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัยสุจริต จิตอาสา” เขียนโดย Rames ฮิต: 273
โครงการเทศน์แหล่ ๑๑ ธรรมาสน์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Rames ฮิต: 328
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย Rames ฮิต: 263
ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช เขียนโดย Rames ฮิต: 312
Templates by BIGtheme NET