1. แบบ ป.QA

    1.1 ป.QA.01

    1.2 ป.QA.02

   1.3 ป.QA.03

   1.4 ป.QA.04

   1.5 ป.QA.05

   1.6 ป.QA.06

2. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

   2.1 ระดับคณะ-วิทยาเขต-วิทยาลัย

   2.2 ระดับหลักสูตร -คำอธิบายการเลือกรูปแบบ SAR ระดับหลักสูตร 

        2.2.1 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2548 รวม 

        2.2.2 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2548 แยก

        2.2.3 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2558 รวม 

        2.2.4 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2558 แยก

        2.2.5 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2548 รวม

        2.2.6 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2548 แยก

        2.2.7 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2558 รวม

        2.2.8 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2558 แยก

        2.2.9 ตารางคำนวณคะแนน

               1) ตารางคำนวณคะแนน 2548

               2) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาตรี-วิชาการ 2558

               3) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาตรี-วิชาชีพ 2558

               4) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาโท 2558

               5) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาเอก 2558

   2.3 แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)

Templates by BIGtheme NET