ดาวน์โหลดแบบประเมิน

   1. แบบประเมินหลักสูตร-ระดับปริญญาตรี (New version)-โดยนักศึกษา

   2. แบบประเมินหลักสูตร-ระดับบัณฑิตศึกษา (New version)-โดยนักศึกษา

   3. แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์(New version)-โดยนักศึกษา

   4. แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์(Old version)- )-โดยนักศึกษา 

   5. แบบประเมินสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้และการจัดการข้อร้องเรียน-โดยนักศึกษา

   6. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF-โดยผู้ใช้บัณฑิต

   7. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร-โดยอาจารย์

   8. แบบประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารทุกระดับ

Templates by BIGtheme NET