130760

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล ปญฺญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน สรีรสังขาร พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) ณ ศาลา 90 ปี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดเหนือ ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามกำหนดการ ดังนี้

 11 250860

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด.........ข่าว

Templates by BIGtheme NET