ดาวน์โหลดเอกสาร

1. PPT-sunanta

2. PPT-Seminar6-7 Oct.60

3. PPT-Dr.Pan

4. PPT-Dr.Sarisak

5. แนงทางการเสนอของบประมาณการวิจัยแนะนวัตกรรม 62

6. เป้าหมายที่ 1-4

7. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี

8. สรุปสาระสำคัญ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12

9. กรอบการวิจัยสำหรับการเขียนโครงการวิจัยปี62

10. นโยบายของ มมร.ด้านการวิจัย

11. การทำชุดโครงการวิจัย

12. คำอธิบายชุดโครงการวิจัย-แม่

13. คำอธิบายแบบเสนอโครงการวิจัย-ลูก

14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12

 

 

Templates by BIGtheme NET