การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่เสาร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

กำหนดการ

Templates by BIGtheme NET