S 17465532

 

มมร.รอ วันนี้... เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้ประชุมส่วนงานศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด (กรณีพิเศษ) โดย พระครูกิตติวราทร,ดร. ได้มอบนโยบายให้งานห้องสมุดและบุคลากรของศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จัดเตรียมสถานที่สำหรับการเรียน การสอน การสืบค้น ระดับปริญญาเอก ส่วนงานศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดได้จัดเตรียมสถานที่ในการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย การกำกับดูแลของ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด.

S 17465535

 

S 17465540

 

67912

 

67911

 

67914

 

 

Templates by BIGtheme NET