B16

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

 


--> Download

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรการบริหารการศึกษา(ปริญญาโท)

 


--> Download

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)

 


--> Download

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)

 


--> Download

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET