• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

27331715 196267474446832 3473762633818992004 n

 

มมร.รอ วันนี้...วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 โดย พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด/อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ได้นำอาจารย์ประจำสาขาออกนิเทศ 1.อาจารย์ริศร พงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2.อาจารย์จำเนียร ฉิรินัง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทยสาขาการประถมศึกษา มมร.ร้อยเอ็ดมี 3 โรงเรียน คือ เทศบาลวัดบูรพาพิราม/บ้านแมดโพธิ์กลาง/ชุมชนเชียงใหม่พัฒนามีความประทับใจทุกโรงเรียน ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงที่ให้ความรู้และประสบการณ์หล่อหลอมความเป็นครูแก่นักศึกษาของเรา

  

26993267 196267437780169 3275532080284539524 n

 

26993825 196267574446822 6267274602182073748 n

 

26992714 196267537780159 6711844296208303630 n

 

26993210 196267531113493 8508785889807131274 n

 

19260689 196267637780149 5823710018153575989 n

 

19642415 196267631113483 9059072927659034148 n

 

26993586 196267634446816 5095314615666192986 n

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.