Black Ribbon

L5  มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบและตัวอย่างที่กำหนดให้ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และรูปแบบบทความ
2. ตัวอย่างบทความวิจัย
3. คำร้องขอตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
4. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.