มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : งานวิจัย ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2561 ได้ใช้แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561ใหม่ ดังนี้
- โครงการเดี่ยว
- โครงการชุด
- วิธีการเขียนโครงการเดี่ยว และ ชุด

 

ดร.ประพิศ  โบราณมูล.....รายงาน
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด......ข่าว
22 กรกฎาคม 2559

Templates by BIGtheme NET