update 1. สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด 

           1.1 งานประชาสัมพันธ์

 

           1.2 งานสารบรรณธุรการ

 

           1.3 งานบริหารงานบุคคล

 

             1.4 งานการเงินเเละบัญชี

 

           1.5 งานแผนและงบประมาณ

                         1.5.1 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

                         1.5.2 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2558-2561

                      1.5.3 ร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2562-2565

                      1.5.4 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

                      1.5.5 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

                          1.5.6 รายงานประจำปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

                      1.5.7 ข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                      1.5.8 แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                      1.5.9 แผนงานโครงการ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

           1.6 งานพัสดุ  (รออัฟโหลดเอกสาร)

Templates by BIGtheme NET