Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 587
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 228
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ "มหามกุฏปัญญาศาลา" เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 282
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1114
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 280
กำหนดการพิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ วันซ้อมใหญ่ และวันรับจริง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 512
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาโท (ตามสัญญาจ้าง) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 439
คู่มือการเข้ารับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 912
ตารางคุมห้องสอบ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 162
ตารางสอบภาคปกติ บรรพชิต และ คฤหัสถ์ ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ สอบวันที่ ๒๔,๒๖,๒๗,๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 465
Templates by BIGtheme NET