Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งแต่งตั้ง : มอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 242
ตารางเรียนและห้องเรียนภาคการศึกษา 2/59 ปกติ-พิเศษ เขียนโดย Rames ฮิต: 1238
พิธีถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เขียนโดย Rames ฮิต: 197
รับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 293
ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เขียนโดย Rames ฮิต: 268
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 เขียนโดย Rames ฮิต: 258
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย Rames ฮิต: 303
ตารางสอบปลายภาค ๑/๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 739
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าภายในมหาวิทยาลัย เขียนโดย Rames ฮิต: 258
๕ ธ.ค. ๕๙ เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต" เขียนโดย Rames ฮิต: 717
Templates by BIGtheme NET