บุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด

 

คำสั่งปีงบประมาณ 59-60

 

11

 

1

 

2       4       5       File 44

               

                                                                                                                                                      3                                   6           File 13

                                                                                                                                                                                                                  7            File 45

                                                                                                                                                                                                                  8

                                                                                                                                                                                                                  9

                                                                                                                                                                                                                  010

                                                                                                                                                                                                                  011

                                                                                                                                                                                                                  012

                                                                                                                                                                                                                  013                                                                                                       

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

๑. หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา

1         2         3         4         5

 

 ๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

         01         02         03         04         05              

 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

             01         02         03         04         05                 

 

๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

01         02         03          04         05

 

 

๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                             01         02         03         04         05                           

 

 

๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

         01         02         03         04         05         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.