บุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 

คำสั่งปีงบประมาณ 59-60

001

  

          File02         File03          File04

 

               File05     

 

File06         File07         File08         File09         File10         File11         File12         File16         File17                 

                                                                                                                                File13

                                                                                                                                                      File14                     

                                                                                                                                 File15

                   

 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 ๑. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

  File01         File06           FILE02          File04          File05

 

๒. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

File 01          File02          File03          File04         File05

 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา

File 01          File 02         File 03          File 04          File 055

 

 ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 File 01          File 02          File 03          File 04          File 05

 

  

๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

  File 01         File 02         File 03         File 04         File 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.