ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการวิจัยและการใช้สถิติขั้นสูง ประจำปี 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 13
การประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 33
เอกสาร มคอ.3, มคอ.4 และ มคอ.5 (ระดับบัณฑิตศึกษา) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 61
ตารางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 121
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 41
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 56
ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 86
มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 51
มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 131
การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561) เขียนโดย Rames ฮิต: 757
Templates by BIGtheme NET