Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 6
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 8
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นำโดยนายเสถียร์ เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ้ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด งานกิจการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ให้ทางจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 3
การเสนอหัวข้อการวิจัย เพื่อตอบสนองร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 11
ประกาศ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 12
พิธีไหว้ครู และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 23
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศปิดเรียน (กรณีพิเศษ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 45
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 27
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 18
ขอความร่วมมือนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด(ทุกท่าน) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบบริการการศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 22
Templates by BIGtheme NET