ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมอาจารย์ผู้บรรยายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 8
เชิญประชุมอาจารย์ผู้บรรยายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 25
ตารางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 24
งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพระปริยัติธรรมศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 67
ใบลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ เขียนโดย Rames ฮิต: 177
กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (แก้ไข) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 83
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 88
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นำโดยนายเสถียร์ เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ้ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด งานกิจการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ให้ทางจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 54
การเสนอหัวข้อการวิจัย เพื่อตอบสนองร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 46
ประกาศ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 34
Templates by BIGtheme NET