Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด 11 สิงหาคม 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 5
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษ ที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 20
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 44
รูปแบบ มคอ.3 กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 95
ใบลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 184
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 (รอบ2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 156
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อจัดทำดอกไม้จันทน์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 78
ตารางการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 805
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 266
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 360
Templates by BIGtheme NET