• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

รูปแบบ มคอ.3 กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU)

    1. หนังสือเวียนเรื่อง-มคอ.3-รายวิชา-GE-และ-BU

     2. BU มคอ. 3

            2.1  มคอ.3 BU 5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้า

            2.2  มคอ.3 BU 5007  ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า

            2.3  มคอ. 3 GE 5002 พระไตรปิฎก 1

            2.4  มคอ.-3-  BU 5003 พระไตรปิฎกศึกษา-2

            2.5  มคอ. 3 BU 5004 พระไตรปิฎก 3

            2.6  มคอ.-3-BU5008-การปฏิบัติกรรมฐาน

            2.7  มคอ.-3 BU 5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

            2.8  มคอ. 3 BU 5009 พระพุทธศาสนามหายาน

            2.9  มคอ.-3 BU 5005 พุทธวิถีไทย

            2.10  มคอ. 3 BU 5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์

   3. GE มคอ. 3

             3.1  มคอ. 3 GE 3001 ภาษาไทย มคอ.-3

           3.2  มคอ.3-GE 3002-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

           3.3  มคอ. 3  GE3003   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

           3.4  มคอ.3 GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา  English for Study Skills

           3.5  มคอ.-3-GE 1001-การต่อต้านการทุจริต

           3.6  มคอ.3 GE 1003 มนุษย์กับกฎหมาย

           3.7  มคอ-3- GE 1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง

           3.8  มคอ 3-มนุษย์กับการแสวงหาคาวมรู้

           3.9  มคอ.-3-GE-2003-การวางแผนชีวิต

           3.10  มคอ.3 GE 4001 วิชาสถิติเพื่อการวิจัย

           3.11  มคอ.-3 GE 4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

 

                                                                                                                                                      งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ....................ข่าว

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.