• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. PPT-sunanta

2. PPT-Seminar6-7 Oct.60

3. PPT-Dr.Pan

4. PPT-Dr.Sarisak

5. แนงทางการเสนอของบประมาณการวิจัยแนะนวัตกรรม 62

6. เป้าหมายที่ 1-4

7. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี

8. สรุปสาระสำคัญ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12

9. กรอบการวิจัยสำหรับการเขียนโครงการวิจัยปี62

10. นโยบายของ มมร.ด้านการวิจัย

11. การทำชุดโครงการวิจัย

12. คำอธิบายชุดโครงการวิจัย-แม่

13. คำอธิบายแบบเสนอโครงการวิจัย-ลูก

14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.