• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

MBU logo

ใบลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ ๕  ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

ลงทะเบียน ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 ฝึกสอน ๒/๒๕๕๙ (บรรพชิต)


--> Download

 

 

 ฝึกสอน ๒/๒๕๕๙ (คฤหัสถ์)


--> Download

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.