2

 

3

 

มมร.รอ วันนี้... งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพระปริยัติธรรมศึกษา  โครงการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2560  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2535 โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งคดีโลก คดีธรรม สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกระเบียบ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยสรุปรายละเอียด คือ นักศึกษาที่จะรับปริญญา ตามหลักสูตร ศาสนศาสตรบัณฑิต นั้นจะต้องสอบได้นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอก โดยอนุโลม อาศัยอำนาจการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คฤหัสถ์ จะต้องสอบได้ธรรมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ จึงจะถือได้ว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตน สังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และในปี 2556 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นี้ด้วยความจำเป็น ความสำคัญดังกล่าว งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงจัดทำโครงการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางการสอบธรรมศึกษาเป็นแบบเดียวกันและเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาก่อนเสนอรายชื่อเข้ารับประทานปริญญาบัตร.

 

4

 

6

 

8

 

23558046 1598414063557952 715516134 o

 

23558034 1598414066891285 1443312774 o

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET