• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ภาคปกติ

new1นักศึกษาชั้นปีที่  1-4  ทุกสาขาวิชา (บรรชิต-คฤหัสถ์) ยกเว้นชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์  

     เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560  วันที่  18 ธันวาคม 2560

ภาคนอกเวลาราชการ

new1 นักศึกษาชั้นปีที่  1-4  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง/รัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)   

     เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560  วันที่  16 ธันวาคม 2560

new1ดาวน์โหลดตารางการศึกษา/ปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th/index.php/2016-12-09-15-22-28/570-2-2560

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.