• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กำหนดเปิดเรียนในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560/ ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 และ ชั้นปีที่ 1-4 คณะสังคมศาสตร์ ภาคนอกเวลาทำการ/ภาคพิเศษ เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ดังทราบแล้วนั้น

         ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียน/เจริญพร อาจารย์ผู้บรรยายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.