ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 42
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2561 (วันที่ 20-23 ส.ค. 61) เขียนโดย Rames ฮิต: 77
ประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด 14 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 30
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9-11 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 33
พิธีปิด โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2 เขียนโดย Rames ฮิต: 66
โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 117
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 60
โครงการเผยแผ่ธรรมทางสื่อ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เขียนโดย Rames ฮิต: 61
โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (มีทั้งหมด 4 กิจกรรม) เขียนโดย Rames ฮิต: 117
ประชุมบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 118
Templates by BIGtheme NET