• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

 โครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560

1

 เมื่อวันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี พระครูกิตติวราทร  รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

2

และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากจากผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมในครังนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีดังนี้ 1)เพื่อให้เด็กและสตรีได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เป็นเหยื่อของการกระทำที่รุนแรง 2)เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะของบุคลากรและส่งเสริมให้หน่วยงานใช้หลักธรรมในการลดความรุนแรง 3)เพื่อใช้หลักธรรมส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่เหมาะสม และตระหนักถึงสิทธิเด็กและสตรี 4)เพื่อใช้หลักธรรมในการสนันสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนช่วยดูแล เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และ 5)เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้มากยิ่งขึ้น

 

3

 

4

 

 

5

 

งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ....................ข่าว

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.