• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ระหว่างวันที่  17-18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
 
1
เมื่อวันอังคารที่ 17-18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้และชนเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
3
 
 

2.0

และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากจากผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้า  โรงเรียนขัติยะวงษา  วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์  เข้าร่วมโครงการอบรมในครังนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีดังนี้

        1. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและคติความเชื่อ
        2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้และชนเผ่าภูไท ให้คงอยู่ตลอดไป
        3. เพื่อเผยแพร่ คติความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้และชนเผ่าภูไท
2.1
 
การดำเนินโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  450  รูป/คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / โรงเรียนขัติยะวงษา / วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด/วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
 
4
 
 
5
 
 
 
งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ....................ข่าว
 
 
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.