mburec1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่  20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ณ วัดเหนือ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

Templates by BIGtheme NET