• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

mburec1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่  20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ณ วัดเหนือ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.