• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

http://rec.mbu.ac.th/service/index.php?option=com_content&view=article&id=193:-2560&catid=34:news

 

1

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด และบุคลาการในสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ(เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในการนี้ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด  ได้ชี้แจงการให้บริการห้องสมุด  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับพระนักศึกษาและนักศึกษา ด้วย

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.