• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สนใจส่งบทความติดต่องานวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 0-4351-8364 , 0-4351-6076 ต่อ 128 โทรสาร 0-4351-4618

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://journalrec.mbu.ac.th/index.php

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.