• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวจาก สกอ. ขอเชิญให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) ให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & Monitoring และ ระบบ Research evaluation รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสมัครเข้ารับการอบรมลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2102  

ระบบจะปิดรับอัติโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนค่ะ..และหากไม่สะดวกเข้ารับการอบรมสามารถเข้าอ่านและดาวว์โหลดเนื้อหา คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ได้ที่ http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.