• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) เรื่อง The University of Everywhere: International Networking ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2650 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย โดยลงทะเบียนส่งผลงาน/เข้าร่วมงานได้ที่ http://www.grad.cas.ac.th

โทรศัพท์ 043-246536-8 ต่อ 403 หรือ 097-3038383 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2560

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.