• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 โดยมี นายเสถียร  เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดโครงการ ความว่าพร้อม ในการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้ งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของห้องสมุด กระตุ้นนิสัยรักการอ่านให้กับผู้ใช้บริการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอหนังสือให้ตรงกับความต้องการ  ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ให้คณะ สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรม กิจกรรมการแสดงดนตรี จัดมุมนิทรรศการและเกมรวมถึงซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหน่วยงานต่าง ๆ   

ภาพการจัดกิจกรรม โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม : พิราบข่าวฉบับที่ 174 ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B0Y1AQooa5pCYjRuTkdGRmhxVk0/view?usp=sharing

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.