• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 6-8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ และบุคลาการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.