เมื่อวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 6-8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ และบุคลาการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 

Templates by BIGtheme NET