• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

 

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่สืบไป

1. ภาพกิจกรรม โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2560 (7 กันยายน 2560)

2. ภาพกิจกรรม โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 (8 กันยายน 2560)

3. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (ขอขอบคุณข่าวการจัดกิจกรรมจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6009080010031

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.