• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ), เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครังนี้ด้วย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ซึ่งในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมชาวพุทธ เพื่อศึกษาค้นคว้าหลักพุทธรรม แสดงความเป็นผู้นำ ยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและนำผลจากการปฏิบัติมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.