มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ), เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครังนี้ด้วย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ซึ่งในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมชาวพุทธ เพื่อศึกษาค้นคว้าหลักพุทธรรม แสดงความเป็นผู้นำ ยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและนำผลจากการปฏิบัติมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560

Templates by BIGtheme NET