• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

กราบนมัสการ/เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference"Higher Education for Digital Citizenship to towards Thailand 4.0" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  www.psued.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-282251-2 คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.