• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

กราบนมัสการ/เรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี// ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ 042-211040 ต่อ 1701,1178 และ 042-248680

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.