• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

S 13590542

 

ศูนย์บริการวิชาการ มมร.รอ...วันนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยงานราชการภายนอกได้มีหนังสือขอใช้สถานที่อบรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยงานสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ดูแล และบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง แก่หน่วยงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.รอ) ณ อาคารหอสมุดหลังใหม่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

 

S 13590539

 

S 13590540

 

S 13590544

 

S 13590543

 

S 13590545

 

S 13590541

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.