• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

26233045 10211285733206094 1441337168954468600 o

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด....เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ร่วมกันปรึกษาหารือและร่วมกันหาเเนวทางในการจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับมอบหมาย ณ อาคารหอสมุดหลังใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

26220736 10211285740406274 5981515364876493599 o

 

26232114 10211285738286221 5414341086840114474 o

 

26841020 10211285736486176 428392457167655818 o

 

26233470 10211285739766258 4384929839064333795 o

 

26233001 10211285740886286 2905963483320937266 o

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.