• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ดาวน์โหลดแบบประเมิน

   1. แบบประเมินหลักสูตร-ระดับปริญญาตรี (New version)-โดยนักศึกษา

   2. แบบประเมินหลักสูตร-ระดับบัณฑิตศึกษา (New version)-โดยนักศึกษา

   3. แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์(New version)-โดยนักศึกษา

   4. แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์(Old version)- )-โดยนักศึกษา 

   5. แบบประเมินสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้และการจัดการข้อร้องเรียน-โดยนักศึกษา

   6. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF-โดยผู้ใช้บัณฑิต

   7. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร-โดยอาจารย์

   8. แบบประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารทุกระดับ

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.