• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

          ด้วยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียน/เจริญพร เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

ภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต

ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.