มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด และอาจารย์คณะศึกษาศาตร์ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานให้โอวาทผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ทุกๆ หลักสูตร ศึกษาศาสตร์  จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนารับเป็นเจ้าภาพ มีการร่างหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ประกอบด้วย

✅1.การสอนภาษาไทย

✅2.การสอนภาอังกฤษ 

✅3.การศึกษาปฐมวัย

✅4.การประถมศึกษา

✅5.การสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

✅6.การสอนพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/>

Templates by BIGtheme NET